Sme jednotka v uzamykaní stojísk na Slovensku
Sme jednotka v uzamykaní stojísk na Slovensku

Sme jednotka v uzamykaní stojísk na Slovensku

Na Slovensku nenájdete inú firmu, ktorá by sa tak dlho a tak intenzívne zaoberala elektronickým uzamykaním kontajnerových stojísk ako to robíme my. Vývoju a výrobe prístupových systémov sa venujeme už viac ako 30 rokov. Naše primárne zameranie je na prevenciu kriminality, spoluprácu s políciou a zvyšovanie bezpečnosti v bytových domoch. Popritom sme však neopomenuli ani kontajnerové stojiská, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Pre nás je dôležité konštrukčné riešenie celého stojiska, správny výber a inštalácia jednotlivých technických komponentov, ich spoľahlivá funkčnosť aj v ťažkých poveternostných podmienkach a samozrejme významný je pre nás estetický dojem a vplyv stojiska na mestskú architektúru a kultúru bývania.

APS a odvoz odpadu

Vyvíjame vlastné riešenia, ktoré v čo najväčšej miere zohľadňujú špecifiká a zvyklosti slovenských miest a obcí, našich mestských sídlisk a rezidenčných oblastí. Dbáme na spoľahlivú funkčnosť, efektívnosť a odolnosť systémov.

Prvé kontajnerové stojisko sme uzamkli už v roku 2005 v bratislavskom Ružinove. Bola to veľká udalosť a na tú dobu vskutku nevídaná vec, veď elektronické uzamykanie „smetiakov“ bolo v tej dobe luxus, dnes je to nevyhnutnosť. Po tomto „kľúčovom“ úspechu a ďalších inštaláciách sme spracovali prvý koncept pre odvoz odpadu z uzamknutých stojísk a v roku 2006 sme začali oficiálnu spoluprácu s mestskou spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. zameranú najmä na manažovanie sprístupňovania pre pracovníkov odvozu odpadu.

Technologický vývoj a mohutný nárast počtu uzamknutých stojísk viedol k prirodzenému ukončeniu pôvodného konceptu, nakoľko množstvo rôznych systémov používaných na stojiskách veľmi komplikoval odvoz odpadu a dochádzalo k častým a finančne náročným čiastkovým riešeniam. Nové bezpečné a inteligentné technológie nám dali do rúk nástroje pre vytvorenie úplne nového konceptu odvozu odpadu založeného na APS – autonómnom prístupovom systéme výlučne pre pracovníkov odvozu odpadu. Koncept je to veľmi jednoduchý, obyvatelia si môžu ponechať svoj pôvodný systém inštalovaný na stojisku a APS je plne kompatibilný a nie je potrebné robiť žiadne zložité zásahy či úpravy a to bez ohľadu na to, akú technológiu využívajú obyvatelia (dotykovú, bezdotykovú nízko či vysokofrekvenčnú), nezáleží ani na tom, či je systém napájaný zo siete či z batérie, a ani na tom, či sa prístupovým systémom otvárajú dvere, brána alebo rampa. Pilotne sa koncept začal realizovať v roku 2018 a v súčasnosti je APS využívané v stovkách kontajnerových stojísk v Bratislave.

Umenie, kontajnerové stojiská a záujem mesta

K našim úspechom patrí vybudovanie niekoľkých vzorových viacúčelových kontajnerových stojísk, za ktoré sme získali Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016 a ktorých dizajn, technické vyhotovenie a praktické skúsenosti sa stali predlohou pri spracovaní Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore Hlavného mesta Slovenskej republiky (HM SR) Bratislava. Hlavné mesto Bratislava si nás prizvalo aj ako odborného poradcu do rozhodovacej komisie súťaže “Originálne kontajnerové stojisko”, ktoré organizovala spoločnosť OLO a.s. s Magistrátom HM SR Bratislava.

Moderné riešenia uzamykania

Posun od mechanického k elektronickému uzamykaniu je naozaj veľký. Pilotné projekty viacúčelových stojísk boli pre nás vysokou školou a naučili sme sa pozerať na problematiku nielen z teoretickej roviny technického vývoja, ale skočili sme rovnými nohami do realizácie od projektovania, získania stavebného povolenia, výstavby, inštalácie až po aktívne zapojenie sa do komunitného života obyvateľov. Vždy sa držíme hesla, že prostredie má vychovávať a tomu sme prispôsobili aj dizajn a sprievodné aktivity pri uvedení uzamknutých stojísk do prevádzky. Systémy, ktoré sme vyvinuli sú nielen bezpečné, ale zároveň ponúkajú absolútne unikátne riešenia pre batériové napájanie, ktoré je veľmi častým riešením práve na kontajnerových stojiskách, či už sú to polopodzemné kontajnery, kontajnerové stojiská, cykloprístrešky alebo iné vonkajšie stavby bez priameho pripojenia na elektrorozvodnú sieť. V tomto roku sme uviedli na trh niekoľko zaujímavých produktov, či už je to operačná jednotka SIM-ON s možnosťou správy systému cez GSM alebo nová jednotka KUKS 2, ktorá prináša IoT riešenie pre kontrolu stavu batérie cez LPWAN siete. Na rok 2022 máme pripravené ďalšie zaujímavé technické novinky.

Pre jednoduchšie oboznámenie sa s našimi riešeniami máme pre vás niekoľko zaujímavých materiálov, ktoré vám dajú praktické rady ako postupovať pri uzamykaní stojiska, aké je najvhodnejšie technické riešenie pre dané prostredie a aký bude predpoklad na prístupový systém.

V prípade záujmu o konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte.

Kľúčové momenty našej cesty uzamykania kontajnerových stojísk